درباره ما

به منظور ساماندهي توليد و صادرات ماشينها  و ادوات کشاورزي و خدمات در امور مربوط و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداري بيشتر از سرمايه گذاري و توليد و همچنين استفاده و انتقال تجربيات علمي و عملي دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن براي نيل به اهداف قانوني توسعه در اينگونه موارد و دفاع از منافع مشروع اشخاص حقيقي و حقوقي عضو و ارائه خدمات مشاوره اي به تمامي اعضاء براي ارتقاء کيفيت محصولات توليدي، اتحاديه توليد کنندگان و صادر کنندگان ماشينها و ادوات کشاورزي ايران به استناد بند (ک) ماده 5 قانون اتاق بازرگاني و به عنوان تشکل تخصصی تولید کنندگان و تامین کنندگان ماشین آلات و ادوات کشاورزی ایران در دیماه 1390 تاسیس گردید.

مطابق اساسنامه، منشور اتحادیه با 45 بند مورد تصویب هیئت موسسان قرار گرفت که جزئیات آن در قسمت اهداف و وظائف درج گردیده است.