اتحاديه توليد کنندگان و صادر کنندگان ماشين ها و ادوات کشاورزی ايران

توسعه پایدار یکی از نگرانی های جوامع نوین امروزی می باشد و کشاورزی و امنیت غذایی از اساسی ترین کلیدهای توسعه پایدار بوده و اهمیت کشاورزی اقتصادی بر هیچ یک از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه پوشیده نیست. کشاورزی اقتصادی نیز بدون مکانیزاسیون و استفاده از فناوری ها و ماشین های نوین کشاورزی میسر نخواهد بود. لذا تولید کنندگان و تامین کنندگان ماشین آلات و ادوات کشاورزی نقشی بی بدیل در تامین امنیت غذایی کشور داشته و همین امر بیانگر نیاز این بخش از صنایع کشور به داشتن جایگاه و تشکلی تخصصی و همچنین توجه و حمایت ویژه مسئولین و سیاست گذاران کشور می باشد.

در همین راستا و به منظور ساماندهي توليد و صادرات ماشينها  و ادوات کشاورزي و خدمات در امور مربوط و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداري بيشتر از سرمايه گذاري و توليد و همچنين استفاده و انتقال تجربيات علمي و عملي دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن براي نيل به اهداف قانوني توسعه در اينگونه موارد و دفاع از منافع مشروع اشخاص حقيقي و حقوقي عضو و ارائه خدمات مشاوره اي به تمامي اعضاء براي ارتقاء کيفيت محصولات توليدي، اتحاديه توليد کنندگان و صادر کنندگان ماشينها و ادوات کشاورزي ايران به استناد بند (ک) ماده 5 قانون اتاق بازرگاني و به عنوان تشکل تخصصی تولید کنندگان و تامین کنندگان ماشین آلات و ادوات کشاورزی، در بهمن ماه 1390 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ثبت گردید.

اهـــداف و وظایف اتحــادیه

  • سعي و اهتمام در هماهنگي با وزرات جهاد کشاورزي، وزارت صنعت و معدن و تجارت و ساير وزارتخانه ها و سازمان ها و تشکل هاي زير مجموعه آن براي پرهيز از دوباره کاري ها و استفاده بهينه از نتيجه تلاش هاي يکديگر.
  • ارائه خدمات مشاوره اي براي دريافت علامت استاندارد به کليه اعضاء به موجب ماده 3 قانون ارتقاء کيفيت.
  • دفاع از حقوق مشروع اعضاء در مراجع قانوني
  • مشارکت دادن اتحاديه در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها و بالعکس براي حفظ مصالح و منافع بخش، به ويژه روند رشد و توسعه اقتصادی واحد های کشاورزی در کشور.
  • ايجاد ارتباط با نهاد هاي پولي و مالي داخلي و بين المللي در قالب قوانين جمهوري اسلامي به منظور تامين تسهيلات مالي براي توسعه اهداف اتحاديه در جهت حمايت از اعضاء.
  • ايجاد بانک اطلاعاتي در زمينه هاي مرتبط، به منظور انسجام و هماهنگي در حوزه اهداف و فعاليت هاي اتحاديه.
  • زمينه سازي و حمايت از روند صادرات و صادرات مجدد محصولات اعضاء به کشورهاي منطقه و فرامنطقه اي.

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشین آلات کشاورزی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشین آلات کشاورزی

اعضاء اتحادیه