اهـــداف و وظایف اتحــادیه

 • سعي و اهتمام در هماهنگي با وزرات جهاد کشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير وزارتخانه ها و سازمان ها و تشکل هاي زير مجموعه آن براي پرهيز از دوباره کاري ها و استفاده بهينه از نتيجه تلاش هاي يکديگر.
 • ارائه خدمات مشاوره اي براي دريافت علامت استاندارد به کليه اعضاء به موجب ماده 3 قانون ارتقاء کيفيت.
 • دفاع از حقوق مشروع اعضاء در مراجع قانوني.
 • مشارکت دادن اتحاديه در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها و بالعکس براي حفظ مصالح و منافع بخش، به ويژه روند رشد و توسعه اقتصادی واحد های کشاورزی در کشور.
 • ايجاد ارتباط با نهاد هاي پولي و مالي داخلي و بين المللي در قالب قوانين جمهوري اسلامي به منظور تامين تسهيلات مالي براي توسعه اهداف اتحاديه در جهت حمايت از اعضاء.
 • ايجاد بانک اطلاعاتي در زمينه هاي مرتبط، به منظور انسجام و هماهنگي در حوزه اهداف و فعاليت هاي اتحاديه.
 • زمينه سازي و حمايت از روند صادرات و صادرات مجدد محصولات اعضاء به کشورهاي منطقه و فرامنطقه اي.
 • برنامه ريزي و سازماندهي توليد و توسعه مکانيزاسيون به نحوي که قيمت تمام شده محصول از هر نظر قابل رقابت با مشابه در بازارهاي جهاني باشد.
 • هماهنگي، اطلاع رساني و مشاوره با کميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي و وزارتخانه هاي ذي ربط براي رفع موانع و تسريع اهداف رشد و توسعه مکانيزاسيون و دعوت از نمايندگان آنها در جلسات مشترک به منظور همگن کردن فعاليت ها و تمهيدات همسو با اهداف مشترک که در نهايت حمايت از کشاورزان و مصرف کنندگان را در پي دارد.
 • ارائه خدمات حقوقي و مشورتي به اعضاء براي صادرات محصولات اعضاء و رفع تنگناها و مشکلات.
 • سعي و اهتمام در جلوگيري از رقابت هاي ناسالم و تخريبي اعضاء با يکديگر در بازار هاي داخلي و خارجي در چارچوب آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مصوب اتحاديه.
 • رسيدگي و تلاش در جهت رفع اختلافات في مابين اعضاء به طوري که اعضاء بتوانند در تمامي قرارداد هاي خود با طرف هاي داخلي و خارجي، اتحاديه را به عنوان داور مرضي الطرفين انتخاب کنند.
 • به منظور کنترل کيفي، بازرسي و صدور گواهي کيفيت و چگونگي خدمات پس از فروش بر اساس تعريف استانداردها و معيارهايي که توسط دولت مشخص مي گردد اقدامات لازم را بعمل آورد.
 • ايجاد زمينه رقابت سالم براي تمام اعضاء.
 • به منظور استفاده بهينه و افزايش بهره وري ماشينها و ادوات کشاورزي و اعضاء اتحاديه موظفند نسبت به تامين ترکيب مناسب ماشينها و ادوات کشاورزي مورد نياز بخش بر اساس وضعيت نظام بهره برداري از عوامل توليد در تنظيم الگوي صحيح بهره برداري اقدام و با سياستهاي دولت هماهنگي لازم را بعمل آورند.
 • ايجاد انسجام و هماهنگي بين سازندگان و واردکنندگان ماشين ها و ادوات کشاورزي.
 • برگزاري دوره هاي آموزشي و همايش هاي توجيهي و فراگير به منظور ارتقاء توان تخصصي اعضاء.
 • انتشار نشريات اطلاع رساني در زمينه هاي مرتبط.
 • حمايت از منافع مشترک اعضاء در مجامع ذي ربط.
 • مشارکت اتحاديه در آزمون ماشين ها و ادوات کشاورزي با سازمان استاندارد و گروه آزمون مرکز توسعه ماشين هاي کشاورزي و . . .
 • دفاع از حقوق اعضاء در مقابل شرکت هاي خارجي که از اصول و ضوابط تدوين شده، توسط اتحاديه در مواجهه با اعضاء، اقدامات غير اصولي، غير فني و غير اخلاقي انجام دهند.
 • تلاش براي ساماندهي امور توليد، صادرات و بهبود کيفيت خدمات دهي اعضاء.
 • بازار يابي مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قيمت، بازار هاي مصرف و توليد براي عرضه به اعضاء با بهره گيري از آخرين رهيافت هاي جهاني جهت نيل به اهداف قانوني توسعه صادرات.
 • مشارکت گروهي در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها و تهيه و تنظيم پيش نويس قوانين و مصوبات مرتبط با صادرات و واردات کالاها و خدمات در جهت حفظ منافع مالي و اعضاء با هماهنگي اتاق ايران.
 • ايجاد ارتباط با بانک ها و سازمان هاي اعتباري کشور و همچنين سازمان هاي مالي و پولي بين المللي در قالب قوانين جمهوري اسلامي و فراهم سازي زمينه تسهيلات مالي در جهت توسعه فعاليت هاي اعضاء
 • ايجاد بانک اطلاعات در زمينه هاي مرتبط با اهداف و وظايف اتحاديه، فعاليت هاي صادراتي اعضاء واطلاع رساني از طريق ايجاد شبکه اطلاع رساني و نشر کتب، مجلات و بروشورهاي تخصصي.
 • فعاليت براي جذب و مشارکت اشخاص حقيقی و حقوقي واجد شرايط جهت عضويت در اتحاديه.
 • ارتقاي اعتبار و حيثيت اعضاي اتحاديه از طريق ساماندهي و ايجاد روابط مناسب بين واحد هاي عضو.
 • انجام هرگونه فعاليت هاي علمي، تحقيقاتي در داخل و خارج کشور در چارچوب قوانين موضوعه براي نيل به اهداف اتحاديه.
 • تلاش براي توسعه صادرات کالاها و يا خدمات موضوع فعاليت اتحاديه.
 • کمک به تحقق هدف هاي کمي و کيفي تعيين شده براي صادرات کالاها و يا خدمات موضوع فعاليت اتحاديه.
 • تشويق و حمايت از سرمايه گذاري در آن بخش از توليد که زمينه افزايش صدور کالا، يا خدمات را فراهم مي کند.
 • جلوگيري از انجام قابت هاي ناسالم اعضاء در بازار هاي هدف از طريق اعمال ضوابط کميته انظباطي اتاق ايران.
 • تلاش براي افزايش دسترسي بازارهاي جهاني کالاها و يا خدمات صادراتي کشور و ايجاد فرصت هاي مناسب براي کليه اعضاء جهت ورود به اين بازارها.
 • مشارکت در تدوين و اجراي استانداردهاي مورد نياز توليد و صادرات کالاها و خدمات موضوع فعاليت اتحاديه و کنترل آن از طريق تاسيس شرکت هاي بازرسي.
 • کوشش در جهت رفع اختلافات في مابين اعضاء و عند اللزوم از طرق حکميت مرکز داوري اتاق ايران.
 • معرفي اعضاء به وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهيلات مورد نياز.
 • اجراي آن دسته از وظايف اجرايي مرتبط با توليد و صادرات وزارتخانه ها و سازمان هاي اقتصادي که به اتحاديه تفويض مي شود.
 • تهيه گزارشات هر شش ماه يکبار از عملکرد اتحاديه و ارزيابي آن، طرح مسائل و مشکلات همراه با پيشنهاد راه حل هاي اجرايي برای رفع مشکلات و ارائه گزارش مزبور به اتاق ايران.
 • ارائه پيشنهاد هاي اجرايي جهت رفع مشکلات توليد و صادرات گروه کالايي و يا خدمات موضوع فعاليت اتحاديه مربوط به نهادها و سازمانها و وزارتخانه هاي ذي ربط و ارسال رونوشت ان به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران جهت اطلاع.
 • برگزاري دوره هاي آموزشي و انجام تحقيقات علمي، صنعتي و تجارتي مورد نياز اعضاء و برگزاري همايش هاي تخصصي و ميز گردها و همچنين حضور در همايش هاي مختلف داخلي و خارجي و تاليف و ترجمه مقالات علمي در زمينه موضوع فعاليت اتحاديه.
 • برگزاري و يا حضور در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي مرتبط با وظايف اتحاديه.
 • کوشش براي جذب سرمايه، فن آوري، مديريت، دانش فني و نيروي انساني ماهر خارجي براي رشد و ارتقاي زمينه هاي موضوع فعاليت اتحاديه.
 • الزام اعضاء به اجراي صحيح مقررات تجاري کشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط اتحاديه و همکاري مستمر با کميته انضباطي اتاق ايران.
 • به منظور رسيدن به اهداف فوق تشکيل کميسيونهاي مختلف از جمله کميسيونهاي حقوقي و گمرکي، فني و مشاوره اي روابط بين المللي بلامانع مي باشد. آيين نامه اجراي آن پس از تصويب هيئت مديره قابل اجرا مي باشد.