عضویت در اتحادیه

شرایط پذیرش و عضویت در اتحادیه به شرح زیر می باشد.

1 – تابعیت ایرانی
2 – داشتن کارت معتبر بازرگانی یا کارت عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی
3 – داشتن پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت
4 – دارا بودن سابقه فعالیت تولید یا صادراتی و بازاریابی و فروش در زمینه موضوع اتحادیه با ارائه اسناد
مثبته و تائید دو نفر از اعضای اتحادیه
5 – پذیرش و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب هیات مدیره و مقید به
همکاری جهت دستیابی به اهداف اتحادیه
6 – پرداخت حق ورودیه و عضویت سالیانه

فرم درخواست عضویت